ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน
Sawangdandin Provincial Court
News
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา นางสาวจุไรรัตน์ จริยธรรมานุกูล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงธนบุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสว่างแดนดิน ให้การต้อนรับ นายองอาจ เธียรโชติ อัยการจังหวัดสว่างแดนดิน และคณะ เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ย้ายมารับตำแหน่งใหม่ และหารือข้อราชการแนวทางการพัฒนางานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกัน การต้อนรับได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน อำเภอ ประกาศศาลจังหวัดสว่างแดนดิน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสว่างแดนดิน แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID-19) ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2564 ถึง 15 กันยายน 2564 ประกาศศาลจังหวัดสว่างแดนดิน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการให้บริการในคดีออนไลน์ผ่านระบบ CIOS แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒0๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-19) ฉบับที่ ๗ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

image
image
image
image
image
image